BCAP-MONEY

กองทุนเปิดบีแคป มันนี่ มาร์เก็ต

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ

123456788+

สูง

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ

123456788+

สูง

ข้อมูล ณ วันที่ 29/05/2567

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)

10.2150

เปลี่ยนแปลง

+ 0.00 % | 0.0005

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)

1,656,464,750.61

ราคาขาย (บาท)

10.2151

ราคารับซื้อคืน (บาท)

10.2150

•กองทุนมีนโยบายมุ่งลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก แต่ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม โดยการลงทุนในตราสารแห่งหนี้นั้น กองทุนจะลงทุนในตราสารทั้งภาครัฐ และ/หรือภาครัฐวิสาหกิจ ที่มีความมั่นคงและมีสภาพคล่องสูงเป็นหลัก โดยกองทุนจะดํารงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของตราสารทั้งหมดของกองทุน (portfolio duration) ในขณะใดๆ ไม่เกิน 92 วัน และตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้จะต้องมีกําหนดวันชําระหนี้ ตามตราสารเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น หรือไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน
•กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative)
•กลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)