BCAP-MNH UI

กองทุนเปิดบีแคป มาร์เก็ต นิวทรัล เฮ็ดจ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ

123456788+

สูง

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ

123456788+

สูง

ข้อมูล ณ วันที่ 23/05/2567

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)

10.4836

เปลี่ยนแปลง

+ 0.05 % | 0.0055

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)

403,866,419.56

ราคาขาย (บาท)

N/A

ราคารับซื้อคืน (บาท)

N/A

• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ประเภทกองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมผสม กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือกองทุนรวมประเภทอื่นๆ ซึ่งจัดตั้งหรือ
ออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REITs) และ/หรือหน่วยของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ และ/หรือหน่วยของกองทุนรวมอีทีเอฟ
(ETF) และ/หรือหน่วย private equity ตลอดจนหลักทรัพย์อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
• ในการบริหารกองทุน ผู้จัดการกองทุนจะจัดสรรเงินไปลงทุนยังหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่มีความสัมพันธ์กับทิศทางของตลาดต่ำ ในระยะยาวเป็นสำคัญ โดยกองทุนอาจลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ซึ่งมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างกลยุทธ์การลงทุนที่ซับซ้อน และ/หรือเพื่อเพิ่มฐานะการลงทุนในสินทรัพย์โดยรวม (Leverage)
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) รวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ทั้งนี้เฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนได้ไม่เกิน 100% ของ NAV และ/หรืออาจเข้าทำธุรกรรมการกู้ยืม และ/หรือการทำ Repo เพื่อประโยชน์ในการลงทุน รวมกันไม่เกิน 50% ของ NAV แต่กองทุนจะไม่ทำการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale) และไม่ลงทุนในหน่วย private equity โดยตรง
• กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• กลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนปลายทาง โดยกองทุนปลายทางมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนที่มีความสัมพันธ์กับทิศทางของตลาดต่ำ หรือไม่ขึ้นกับทิศทางของตลาดในระยะยาว